TCSCloud HiNet动态IP 台湾VPS 测评

vps.dance 2022-02-07 2022-03-07 3294℃

本次测试的是 TCSCloud HINET-DYN-100M, 1C/1.5G 内存/10GB SSD/不限流量/台北HiNet动态IP, 100Mbps

TCSCloud(RAID Networks), 成立于2020年的台湾商家, 主要提供台湾VPS, 主机托管服务. 官网: https://billing.tcscloud.net

基础信息 (Bench/SuperBench)

 CPU Model      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2676 v3 @ 2.40GHz
 CPU Cores      : 1 Cores 2399.996 MHz x86_64
 CPU Cache      : 16384 KB 
 OS          : Debian GNU/Linux 11 (64 Bit) KVM
 Kernel        : 5.10.0-10-amd64
 Total Space     : 1.8 GB / 9.7 GB 
 Total RAM      : 65 MB / 1478 MB (165 MB Buff)
 Total SWAP      : 0 MB / 127 MB
 Uptime        : 1 days 12 hour 17 min
 Load Average     : 0.00, 0.00, 0.00
 TCP CC        : bbr
 ASN & ISP      : AS3462, Chunghwa Telecom Co., Ltd.
 Organization     : Chunghwa Telecom Co. Ltd.
 Location       : New Taipei, Taiwan / TW
 Region        : New Taipei
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )  : 620 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )  : 525 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )  : 343 MB/s
 Average I/O Speed  : 496.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name    Upload Speed   Download Speed   Latency   
 Speedtest.net  96.34 Mbit/s   97.34 Mbit/s    1.73 ms
 Fast.com     0.00 Mbit/s    78.4 Mbit/s     -      
 Nanjing 5G  CT 95.86 Mbit/s   98.70 Mbit/s    113.53 ms
 Hefei 5G   CT 98.25 Mbit/s   84.63 Mbit/s    103.55 ms
 Guangzhou 5G CT 72.70 Mbit/s   56.68 Mbit/s    92.82 ms
 Shanghai 5G CU 90.35 Mbit/s   98.10 Mbit/s    101.75 ms
 Wuxi 5G   CM 96.81 Mbit/s   67.71 Mbit/s    90.12 ms
 Hefei 5G   CM 92.20 Mbit/s   105.68 Mbit/s    129.58 ms

国际测速 (单线程)

Node Name            IP address           Download Speed
----- Global (CDN) -----      
CacheFly, CDN          204.93.150.153       8.57 MiB/s |  68.55 Mbps
----- Asia -----          
Softlayer, HongKong, CN     119.81.130.170       4.28 MiB/s |  34.23 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN     43.249.36.49        8.46 MiB/s |  67.66 Mbps
Hinet, Taiwan          210.61.132.1       11.71 MiB/s |  93.69 Mbps
Linode, Tokyo, JP        139.162.65.37       11.12 MiB/s |  88.97 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP      161.202.125.20       4.30 MiB/s |  34.37 Mbps
Softlayer, Seoul, KR      119.81.28.170       3.98 MiB/s |  31.86 Mbps
Linode, Singapore, SG      139.162.23.4       10.95 MiB/s |  87.62 Mbps
Softlayer, Singapore, SG    119.81.28.170       9.56 MiB/s |  76.46 Mbps
----- Western US -----       
Linode, Fremont, US       50.116.14.9        6.59 MiB/s |  52.73 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US   209.58.135.187       2.00 MiB/s |  16.00 Mbps
----- Central US -----       
Softlayer, Dallas, US      169.48.124.82       1.17 MiB/s |  9.36 Mbps
Vultr, Chicago, US       107.191.51.12       8.74 MiB/s |  69.90 Mbps
----- Eastern US -----       
Linode, Newark, NJ, US     50.116.57.237       1.63 MiB/s |  13.08 Mbps
Softlayer, Washington, US    207.244.94.80       4.82 MiB/s |  38.58 Mbps
----- Canada -----         
DO, Toronto, CA         159.203.57.38       5.28 MiB/s |  42.22 Mbps
Softlayer, Montreal, CA     169.54.124.180      805.36 KiB/s |  6.29 Mbps
----- Western & Southern Europe -----
Linode, London, UK       176.58.107.39       2.37 MiB/s |  18.97 Mbps
Linode, Frankfurt, DE      139.162.130.8       1.46 MiB/s |  11.71 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE    159.122.69.4        7.07 MiB/s |  56.52 Mbps
Softlayer, Paris, FR      159.8.64.212        7.03 MiB/s |  56.25 Mbps
Leaseweb, Amsterdam, NL     5.79.108.33        4.27 MiB/s |  34.13 Mbps
----- Central & Eastern Europe -----
EDIS, Moscow, RU        213.183.56.10       2.84 MiB/s |  22.71 Mbps
EDIS, Warsaw, PL        37.235.48.250       3.29 MiB/s |  26.34 Mbps
EDIS, Bucharest, RO       194.68.44.10        3.01 MiB/s |  24.04 Mbps
Binaryracks, Istanbul, TR    185.65.204.169       1.65 MiB/s |  13.21 Mbps

路由测试

Hinet到国内路由都是一样的, 电信/联通双程直连, 移动: 绕香港/日本

广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1 198.18.4.1 0.58 ms AS8437 保留地址
 2 114-45-224-254.dynamic-ip.hinet.net (114.45.224.254) 0.82 ms AS3462 中国, 台湾, 新北市, cht.com.tw
 3 PCPC-3401.hinet.net (168.95.74.158) 1.47 ms AS3462 中国, 台湾, 新北市, cht.com.tw
 4 tpdb-3031.hinet.net (220.128.3.210) 1.36 ms * 中国, 台湾, 台北市, cht.com.tw
 5 tpdt-3011.hinet.net (220.128.24.181) 2.37 ms * 中国, 台湾, 台北市, cht.com.tw
 6 r4105-s2.tp.hinet.net (220.128.11.157) 0.93 ms * 中国, 台湾, 台北市, cht.com.tw
 7 r4005-s2.tp.hinet.net (220.128.10.149) 1.05 ms * 中国, 台湾, 台北市, cht.com.tw
 8 202.97.33.69 33.20 ms AS4134 中国, chinatelecom.com.cn, 电信
 9 14.215.116.1 101.94 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
 1 198.18.4.1 0.27 ms AS8437 保留地址
 2 114-45-224-254.dynamic-ip.hinet.net (114.45.224.254) 0.75 ms AS3462 中国, 台湾, 新北市, cht.com.tw
 3 168-95-75-130.hinet-ip.hinet.net (168.95.75.130) 3.61 ms AS3462 中国, 台湾, 新北市, cht.com.tw
 4 pcpd-3052.hinet.net (220.128.13.246) 0.67 ms * 中国, 台湾, 新北市, cht.com.tw
 5 220-128-13-69.hinet-ip.hinet.net (220.128.13.69) 3.30 ms * 中国, 台湾, 新北市, cht.com.tw
 6 pcpd-4002.hinet.net (220.128.7.173) 3.05 ms * 中国, 台湾, 新北市, cht.com.tw
 7 202.97.6.57 41.37 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 8 202.97.51.242 43.57 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1 198.18.4.1 0.27 ms AS8437 保留地址
 2 114-45-224-254.dynamic-ip.hinet.net (114.45.224.254) 2.85 ms AS3462 中国, 台湾, 新北市, cht.com.tw
 3 PCPC-3402.hinet.net (168.95.75.154) 1.39 ms AS3462 中国, 台湾, 新北市, cht.com.tw
 4 tpdt-3032.hinet.net (220.128.4.10) 1.09 ms * 中国, 台湾, 台北市, cht.com.tw
 5 tpdb-r4202.hinet.net (220.128.2.237) 0.88 ms * 中国, 台湾, 台北市, cht.com.tw
 6 211-22-33-73.hinet-ip.hinet.net (211.22.33.73) 79.34 ms AS3462 中国, 香港, cht.com.tw
 7 59.43.187.177 84.59 ms * 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
 8 59.43.187.97 84.81 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 9 117.28.254.129 139.04 ms AS4809 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1 198.18.4.1 0.26 ms AS8437 保留地址
 2 114-45-224-254.dynamic-ip.hinet.net (114.45.224.254) 12.55 ms AS3462 中国, 台湾, 新北市, cht.com.tw
 3 PCPC-3401.hinet.net (168.95.74.158) 3.21 ms AS3462 中国, 台湾, 新北市, cht.com.tw
 4 pcpd-3051.hinet.net (220.128.12.246) 0.66 ms * 中国, 台湾, 新北市, cht.com.tw
 5 tpdt-3301.hinet.net (220.128.12.69) 0.79 ms * 中国, 台湾, 台北市, cht.com.tw
 6 pcpd-4002.hinet.net (220.128.7.165) 0.82 ms * 中国, 台湾, 新北市, cht.com.tw
 7 219.158.44.53 29.39 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 8 219.158.98.93 27.39 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 9 113.207.25.138 103.85 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1 198.18.4.1 0.31 ms AS8437 保留地址
 2 114-45-224-254.dynamic-ip.hinet.net (114.45.224.254) 0.64 ms AS3462 中国, 台湾, 新北市, cht.com.tw
 3 168-95-75-134.hinet-ip.hinet.net (168.95.75.134) 1.61 ms AS3462 中国, 台湾, 新北市, cht.com.tw
 4 pcpd-3052.hinet.net (220.128.13.246) 0.83 ms * 中国, 台湾, 新北市, cht.com.tw
 5 snuh-3302.hinet.net (220.128.13.113) 0.78 ms * 中国, 台湾, 新北市, cht.com.tw
 6 pcpd-4002.hinet.net (220.128.7.173) 0.88 ms * 中国, 台湾, 新北市, cht.com.tw
 7 219.158.44.57 27.19 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8 219.158.103.33 30.82 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 9 119.6.6.6 105.97 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1 198.18.4.1 0.27 ms AS8437 保留地址
 2 114-45-224-254.dynamic-ip.hinet.net (114.45.224.254) 3.07 ms AS3462 中国, 台湾, 新北市, cht.com.tw
 3 PCPC-3402.hinet.net (168.95.75.154) 1.44 ms AS3462 中国, 台湾, 新北市, cht.com.tw
 4 TPDT-3012.hinet.net (220.128.4.2) 1.55 ms * 中国, 台湾, 台北市, cht.com.tw
 5 220-128-2-173.hinet-ip.hinet.net (220.128.2.173) 2.31 ms * 中国, 台湾, cht.com.tw
 6 r4004-s2.tp.hinet.net (220.128.7.9) 1.11 ms * 中国, 台湾, 台北市, cht.com.tw
 7 ae-20.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.9.77) 38.94 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
 8 ae-3.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.23) 34.16 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
 9 *
10 ae-0.a02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.33) 84.36 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
11 *
12 223.120.2.53 57.16 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
13 223.120.2.6 89.27 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
14 223.120.22.5 116.44 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15 221.183.55.30 115.64 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
16 221.183.25.189 118.20 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
17 221.176.22.9 109.47 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
18 111.24.3.89 114.64 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
19 *
20 117.185.10.130 115.80 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
21 120.204.194.14 93.45 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
22 120.204.197.126 98.11 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1 198.18.4.1 0.24 ms AS8437 保留地址
 2 114-45-224-254.dynamic-ip.hinet.net (114.45.224.254) 3.07 ms AS3462 中国, 台湾, 新北市, cht.com.tw
 3 168-95-75-134.hinet-ip.hinet.net (168.95.75.134) 1.62 ms AS3462 中国, 台湾, 新北市, cht.com.tw
 4 tpdt-3032.hinet.net (220.128.4.10) 3.23 ms * 中国, 台湾, 台北市, cht.com.tw
 5 r4104-s2.tp.hinet.net (220.128.2.169) 0.73 ms * 中国, 台湾, 台北市, cht.com.tw
 6 r4004-s2.tp.hinet.net (220.128.7.9) 10.40 ms * 中国, 台湾, 台北市, cht.com.tw
 7 ae-20.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.9.77) 40.48 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
 8 ae-3.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.23) 35.84 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
 9 ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51) 86.65 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
10 ae-0.a02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.33) 83.77 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
11 *
12 223.120.2.53 57.85 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
13 223.120.2.14 61.99 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
14 221.183.55.58 61.88 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15 221.183.52.85 62.12 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
16 221.176.22.157 62.81 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
17 111.24.14.149 82.73 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
18 111.24.2.145 124.84 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
19 111.24.17.161 96.12 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
20 221.176.21.202 101.11 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
21 *
22 183.221.253.100 98.68 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动

流媒体解锁测试

解锁台湾流媒体, 解锁台区: NF/动画疯/B站 (商家屏蔽了LiTV/4GTV)

 ** 测试时间: Mon 07 Feb 2022 09:34:04 AM CST
 ** 正在测试IPv4解锁情况 
 ** 您的网络为: Chunghwa Telecom (36.229.*.*) 
============[ Multination ]============
 Dazn:                 Yes (Region: TW)
 HotStar:                No
 Disney+:                Yes (Region: TW)
 Netflix:                Yes (Region: TW)
 YouTube Premium:            Yes (Region: TW)
 Amazon Prime Video:          Yes (Region: TW)
 TVBAnywhere+:             Yes
 Tiktok Region:             TW
 iQyi Oversea Region:          TW
 Viu.com:                No
 YouTube CDN:              Taipei
 Netflix Preferred CDN:         Associated with [Chunghwa Telecom] in [Taipei]
 Steam Currency:            TWD
==============[ Taiwan ]===============
 KKTV:                 Yes
 LiTV:                 Failed (Network Connection)
 MyVideo:                Yes
 4GTV.TV:                Failed (Network Connection)
 LineTV.TW:               Yes
 Hami Video:              Yes
 CatchPlay+:              Yes
 HBO GO Asia:              Yes (Region: TW)
 Bahamut Anime:             Yes
 Eleven Sports TW:           Yes
 Bilibili Taiwan Only:         Yes

性能跑分测试(yabs)

Mon 07 Feb 2022 09:35:51 AM CST
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2676 v3 @ 2.40GHz
CPU cores : 1 @ 2399.996 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM    : 1.4 GiB
Swap    : 128.0 MiB
Disk    : 9.7 GiB

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value
Single Core   | 810
Multi Core   | 797
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12627700

套餐整理

 • 台北, 中华 HiNet 动态IP
  CPU: 1核, 内存: 1.5G, 硬盘: 10GB, 流量: 不限, 带宽: 100Mbps
  $16.79/月 (约¥107) (优惠码: FWB8N9DYC3, 7折, 原价$23.99)
  测试 IP: 106.104.115.1
  购买链接
 • 台北, 远传 SeedNet 动态IP
  CPU: 1核, 内存: 1.5G, 硬盘: 10GB, 流量: 不限, 带宽: 100Mbps
  $14.99/月 (约¥96) (优惠码: 3B6N0ENMWN, 6折, 原价$24.99)
  测试 IP: 125.227.22.254
  购买链接
 • 台北, 中嘉 KBT 固定IP
  CPU: 2核, 内存: 2G, 硬盘: 10GB, 流量: 不限, 带宽: 2.5Gbps
  $60/月 (约¥383) (优惠码: KBT-FIRSTSALE-50OFF, 5折, 原价$120)
  测试 IP: 123.252.98.254
  购买链接

测评总结

台湾原生IP, 适合作为落地机, 解锁台湾流媒体使用, 面板可自助更换IP.
注册信息尽量真实, 随便填可能不会审核通过. 购买后, 需要等老板 akw 审核开通.
除了带宽有点小(100Mbps)外, 其他都还不错.

非特殊说明, 所有文章均为原创.